Vedtægter for Børkop og omegns pensionistforening af 1946

 

Foreningens navn:

Børkop og omegns pensionistforening.

Adresse følger siddende formand

 

Foreningens formål: 

At forene og varetage pensionisternes interesse for bedre trivsel, socialt samvær,

udvikling og oplevelser.

 

Medlemskredsen:

Som medlem kan optages aller der er pensionist eller fyldt 60 år, samt deres ægtefælle

eller samboende, som ønsker at støtte foreningens formål. 

 

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den skal afholdes hvert år i oktober måned

og  bekendtgørelse 14 dage før.

Den skal annonceres mindst 14 dage før, een gang i dagspressen, eller ved skriftlig

indkaldelse af hvert medlem.

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

Formanden og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. Formanden i ulige år

 Og kasserer i lige år. Af øvrig bestyrelse er 4 på valg i lige år og 3 i ulige år.

 Valg af 2 suppleanter hvert år.

Valg af 2 revisorer, som vælges på skift for to år af gangen. Der vælges 2 suppleanter for et år.

 Dirigenten påser at der føres referat/protokol, som underskrives af sekretær, dirigenten og

formanden.

Valg og beslutninger vedtages ved stemmeflertal.

Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, har formanden 2 stemmer.

Der er alene stemmeret ved personlig fremmøde.

Alle  afstemninger skal være skrifttlige, når det forlanges.

 

Valg til bestyrelsen:

Kun personer der er tilstede på generalforsamlingen eller som skriftligt har givet tilsagn kan vælges.

 

Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

 

Dagsorden:


1.   Valg af dirigent

2.   Valg af 2 stemmetællere

3.   Formandens beretning, samt godkendelse

4.   Kassererens reviderede regnskab, samt godkendelse

5.   Fastsættelse af  kontingent

6.   Indkomne forslag

7.   Valg af formand

8.   Valg af kasserer

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

10.  Valg af 2 suppleanter

11.  Valg af revisor

12.  Valg af 2 suppleanter

13.  Valg af fanebærer og suppleant

14.  Eventuelt

Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse skal være formanden i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen afholdes. Under eventuelt kan intet vedtages.

Kun et medlem pr. husstand kan være i bestyrelsen.

 

 Ekstraordinær generalforsamling:


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemmerne begærer det ved skriftlig begrundelse til bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Formanden leder mødet, ved fravær træder næstformanden til. Sekretæren sørger for referat/protokol, fravær af medlemmer noteres. Referat/protokollen underskrives af sekretær og formand, og godkendes på næste møde. Kassereren redegør for økonomien. Bestyrelsen beslutter udgiftens størrelse ved rejser, repræsentation samt kørsels- og telefon godtgørelse.

 

Foreningen tegnes af:

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

 

Kassereren og revisorernes forpligtelse:

 Foreningens formue og driftsmidler skal være indsat i et pengeinstItut. Kassererfunktionen sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftlig regnskab med bilag. Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage løbende revision. Ved revision skal formanden være til stede. Regnskabet følger året: 1.oktober til 30. September.

 

Ved opløsning af foreningen:

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlingen med 3 uger imellem, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ved den første generalforsamling og flertals afstemning ved den næste generalforsamling.

 

Bestyrelsen træffer afgørelse over den eventuelle formues anvendelse. Formuen skal gives til sociale formål som kommer pensionisterne i Børkop  og omegn tilgode

 

Seneste vedtægtsændring er på generalforsamling 21. Oktober 2010