Generalforsamling

Generalforsamling:

Børkop og Omegns Pensionistforening

Afholder generalforsamling

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 14,00

I Spejderhuset Bundsgaard 37 Børkop

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde

Senest d. 23. september.

Bestyrelsen ønsker vedtægts ændring,

Angående valg af Formand og Kasser

Se under Dagsorden

Foreningen er vært ved Kaffe, kage, øl og vand.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af to stemmetæller.
  3. Formandens beretning, samt godkendelse.
  4. Kasserernes regnskab, samt godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.

Bestyrelsen ønsker Vedtægts ændring, at Bestyrelsen konstituere sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hvoraf de 5 er på valg i lige år og de 4 på ulige år.

Ved manglende tilslutning kan foreningen drives af 7 medlemmer

  1. Valg af Kasserer i ulige årstal. Valg af Formand i lige årstal
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  3. Valg af 2 suppleanter.

10.Valg af Revisor. 2(Bilagskontrollanter)

11.Valg af 2 suppleanter.

12.Valg af fanebærer

13.Evt.

             Venlig hilsen Bestyrelsen