Vedtægter

 

 

Vedtægter for

Børkop og omegns pensionistforening

af 1946.
 
 

§ 1. Foreningen navn:
Børkop og omegns pensionistforening.
Adresse følger siddende formand.
 
 
§ 2. Foreningens formål:
At forene og varetage pensionisternes interesse for
Bedre trivsel, socialt samvær, udvikling og oplevelser.
 
 
§ 3. Medlemskredsen:
Som medlem kan optages alle der er pensionist eller
fyldt 60 år, samt deres ægtefælle eller samboende,
som ønsker at støtte foreningens formål.
 
 
§4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Den skal afholdes hvert år i oktober måned og bekendt-
gøres 14 dage før.
Den skal annonceres mindst 14 dage før, en gang i
dagspressen, eller ved skriftlig indkaldelse af hvert
medlem.

Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse skal være formanden i hænde senest 8
dage før generalforsamlingen afholdes.
Under eventuelt kan intet vedtages.
Kun et medlem pr. husstand kan være i bestyrelsen.
 
§ 5. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når en 1/4 af medlemmerne
begærer det ved skriftlig begrundelse til bestyrelsen.
 
§ 6. Bestyrelsesmøderne:
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden leder mødet, ved fravær træder næstformanden til.
Sekretæren sørger for referat/protokol, fravær af medlemmer noteres.
Referat/protokollen underskrives af sekretær og formand,
og godkendes på næste møde.
Kassereren redegør for økonomien.
Bestyrelsen beslutter udgiftens størrelse ved rejser, repræsentation
samt kørsels og telefon godtgørelse.
Ved Stemmelighed har formanden 2 stemmer
 
§7. Foreningen tegnes af.
Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem
 
§ 8. Kassereren og revisorernes forpligtelse.
Foreningens formue og driftsmidler skal være indsat i et
pengeinstitut.
Kassereren sørger for alle ind og udbetalinger og fører
skriftlig regnskab med bilag.
Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage løbende revision.
Ved revision skal formanden være til stede.
Regnskabet følger året: 1. oktober til 30. september.
 
§ 9. Ved opløsning af foreningen:
Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende general-
forsamlinger med 3 uger i mellem, hvor 2/3 af de fremmødte
stemmer for ved den første generalforsamling og flertals
afstemning ved den næste generalforsamling.
Bestyrelsen træffer afgørelse over den eventuelle formues anvendelse.
Formuen skal gives til sociale formål som kommer pensionisterne

iBørkop og omegn til gode

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hvoraf de 4 er på valg lige år og de 5 på ulige år.
Der vælges 2 suppleanter for1 år
Ved manglende tilslutning, af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen, kan
foreningen, drives af 7 medlemme
Valg af 2 revisorer, som vælges på skift for 2 år ad gangen
Der vælges 2 suppleanter for 1. år
Dirigenten påser at der føres referat/protokol, som underskrives
af sekretær, dirigenten og formanden.
 
Valg og beslutninger vedtages ved stemmeflertal.
Der er alene stemmeret ved personligt fremmøde.
Alle afstemninger skal være skriftlige, når det forlanges.
 
Valg til bestyrelsen:
Kun personer der er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt
har givet tilsagn kan vælges.
Ved manglende tilslutning kan foreningen drives af 7 bestyrelsesmedlemmer. 
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.
 
Dagsorden:
1. valg af dirigent.
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning, samt godkendelse.
4. Kassererens revideret regnskab, samt godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse, 5 på lige år / 4 på ulige år. (4-3).
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af 2 suppleanter.
11. Valg ag fanebærer og suppleant.
12. eventuelt.

Vedtægter fra d. 4. oktober 2021
ændret på generalforsamlingen d. 24 oktober 2022
 
Bestyrelsens underskrift:
 
Formand:______________________________
 
Næstformand:___________________________
 
Kasserer:_______________________________
 
Sekretær:_______________________________